عضویت


شرایط عمومی و چگونگی عضویت در سماوات الغدیر:

1.  ثبت رسمی داشتن مجوز از مراکز ذیضلاح
2.  حسن شهرت موسسه و مدیران پان مجموعه
3.  داشتن فعالیت و رزومه کاری مناسب
4.  پذیرش شرایط و مقررات سماوات الغدیر
5.  حضور در مراسم و جلسات
6.  پرداخت حق عضویت به سماوات الغدیر
7.  داشتن فعالیت در زمینه آموزش و اشتغال توان یابان و یا هرگونه فعالیت فرهنگی-هنری و ورزشی و ....

شرایط ثانویه عضویت در سماوات الغدیر:

علاقمندان و هرموسسه ای که شرایط عمومی عضویت در سماوات الغدیر را داشته باشد می بایست مراحل ذیل جهت انجام عضویت در یکی از گروه های عضویت را با تکمیل فرم درخواست عضویت و ارسال آن به نشانی ذیل پس از مدت 40 روز از ارسال آ« از نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش خود یا موسسه خود مطاع شود.
1.  تکمیل،ارسال و یا ارئه درخواست عضویت به دبیرخانه سماوات الغدیر
2.  ارسال یا ارائه مدارک و مجوز های دریافتی،طبق شرایط مندرج در شرایط عمومی عضویت
3.  بررسی شرایط عضویت متقاضی توسط هیت مدیره سماوات الغدیر و اعلام نتیجه به فرد یا موسسه درخواست کننده حداکثر ظرف مدت 40 روز به متقاضی اعلام خواهد شد.

الویت بندی مراکز برای عضویت در سماوات الغدیر:

از آنجاییکه هدف سماوات الغدیر ایجاد مرکزی ارزشمند و مستحکم جهت حضور موسسات مردم نهاد و موسات خیریه به منظورهم افزائی و انتقال تجربیات و پیگیری امر مربوط به افراد دارای معلولیت و موسسات برای ایجاد زندگی بهتر و شرافتمندانه جامعه هدف می باشد و طبق اساسنامه سماوات الغدیر موسساتی که در زمینه آموزش و اشتغال افراد دارای معلولیت فعالیت می نماید می توانند عضو سماوات الغدیر شوند.ولی از آنجاییکه امکان حضور تمامی موسسات در مرحله اول امکان پذیر نمی باشد عضویت متقاضیان در ضورت داشتن شرایط عمومی و تایید هیات مدیره با الویت های زیر می باشد:
الف- اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه آموزش و اشتغال توانیابان جسم و حرکتی فعالیت می نمایند.
ب- اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه آموزش و اشتغال ناشنوایان فعالیت می نمایند.
ج- اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه آموزش و اشتغال نابینایان فعالیت می نمایند.
د- اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه آموزش و اشتغال و حمایت از سایر افراد دارای معاولیت یا محرومیت فعالیت می نمایند.
تبصره: هیات مدیره سماوات الغدیر می تواند بر حسب صلاحدید نسبت به عضو گیری خارج از اولویت های بالا به تناسب اهمیت اشخاص حقیقی و حقوقی خاض اقدام نماید.

انواع عضویت در سمائات الغدیر:

اعضا انجمن شامل: اعضای اصلی (دائمی)، اعضای حقیقی(عادی و ویژه)،اعضای حقوقی،اعضای وابسته و اعضای افتخاری می باشند.
1- اعضای اصلی(دائمی):
اعضایی می باشند که در سال 1392 به انتخاب هیات امنا اقدام نمودند.
2- اعضای حقیقی عادی:
شامل کلیه متقاضیان داخلی و خارجی علاقمند به موضوع واهداف انجمن می باشد  که پس از تایید و تصویب هیات مدیره به عضویت پذیرفته می شوند.
3- اعضای حقیقی ویژه:
این اعضا باید حداقل دارای 2 سال سابقه عضویت موثر در انجمن را داشته باشند و دارای سوابق درخشانی در فعالیت های اجرائی،علمی،پژوهشی،فرهنگی،ورزشی و نیکوکارانه و ....بوده و کمک های چشمگیری برای رسیدن به اهداف انجمن انجام داده باشند.
4- اعضای حقوقی:
اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع و اهداف انجمن سر و کار داشته و به عضویت انجمن پذیرفته شده اند.
5- اعضای وابسته:
اشخاصی هستند (حقیقی یا حقوقی)که هب دلیل ماهیت فرهنگی،خیرانه،نیکو کارانه،فرهنگی-هنری،ورزشی،علمی و پژوهشی و .....با موضوع و اهداف انجمن همخوانی داشته و به عضویت آن پذیرفته شده باشند.
6- اعضای افتخاری:
شخصیت های حقیقی و حقوقی برجسته فرهنگی و هنری،نیکوکاری،پژوهشی و ....ایرانی و خارجی که در زمینه های موضوع و اهداف انجمن فعالیت مستقیمی نداشته ولی از نظر فرهنگی،علمی،فنی،مالی و اقتصادی کمک های ارزنده ای به پیشرفت اهداف انجمن یا سایر امور انجمن نموده باشند به عضویت انجمن پذیرفته می شوند یا عضویت انجمن را بپذیرند می باشد.


فرم درخواست عضویت